پرورش گاو پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيد

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيد

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيدفيلم مراحل زايمان گاو كليك كنيد

اصول پرورش گاو شيري كليك كنيد

طرح توجيهي پرورش گاو كليك كنيد

نحوه صدور مجوزهاي گاوداري كليك كنيد

عوامل از دست دادن آبستني در گاو كليك كنيد

آشنايي با جايگاهها در پرورش گاو شيري كليك كنيد

تصاوير از گاو شيري كليك كنيد

كتاب اصول پرورش گاو هاي شيري كليك كنيد

دانلود فيلم اسپرم گيري در گاو كليك كنيد

دانلود فيلم شاخ سوزي كليك كنيد

عوامل از دست دادن آبستني در گاو كليك كنيد

● نقش حياتي پرو‍ژسترون
 ترشح پروژسترون توسط جسم زرد برايترشحات طبيعي رحم كه باعث زنده نگه داشتن نطفه اوليه تا زمان برقراري اتصال ضعيفبعد از روزهاي ۱۸ تا ۲۲ مي شود. ضروري است گاوهايي كه غلظت پروژسترون خون آنها كمتراز ميزان طبيعي است. در معرض خطر از دست رفتن آبستني هستند.
 ● زمان بندي همه چيز است
 افزايش سه برابر غلظت پروژسترون پس ازآزاد شدن تخمك و بعداز شروع فعاليت جسم زرد ممكن است رشد نطفه و توانايي آن در ترشحعلايم آبستني (اينترفرون – tau) رابه خطر بيندازد. زمان بندي ضعيف در ايجاد اين علايم آبستني ممكن است باعث كاهش نرخگيرايي شود. دادن پروژسترون تكميلي در طول هفته اول بعد از تلقيح مصوني اثرات مثبتيروي رشد نطفه و بهبود نرخ گيرايي داشته است.
 ● تشخيص آبستني
 هنگامي كه رشد ترافكتودرم (جفت اوليه) و نطفه به هردليلي كاهش مي يابد. معمولاً جسم زرد چروكيده شده و نطفه از دست ميرود.
 - اگر نطفه نتواند هورمون هاي تحليلبرنده جسم زرد را سركوب كند،جسم زرد نابالغ شروع به چروكيدن مي كند و باعث از دسترفتن آبستني مي شود.
 - اگرنطفه در حال رشد نتواند علايملازم براي نگه داري جسم زرد را ايجاد كند و يا جسم زرد نتواند به موادي كه در حالتطبيعي عملكرد آن را كنترل مي كنند پاسخ دهد،جسم زرد تحليل مي رود. كاهش ترشحپروستاگلندين توسط رحم باعث پايداري و بقاء آبستني از طريق كاهش مرگ نطفه ميشود.
 ● نقش تنش گرمايي
 افزايش دما و رطوبت محيطي بقاء وكيفيت تخمك را به خطر مي اندازد . همچنين باعث كاهش نرخ لقاح و رشد اوليه نطفه ميشود.
 - نرخ آبستني گاوهايي كه قبل ازتلقيح در معرض تنش گرمايي بوده اند،فقط به اندازه ۳۳ درصد گاوهايي است كه تحت پوششگرمايي قرار نداشته اند.
 - جنين هاي گاوهايي كه در معرض تنشگرمايي نبوند،هنگامي كه به گاوهاي ماده اي كه در معرض تنش گرمايي بودند منتقلشدند،نرخ آبستني زيادتري نسبت به گاوهايي كه در معرض تنش گرمايي بودند و تلقيح مصنوعي شدند،داشتند.
 تلاش هايي براي كاهش تنش گرمايي در گاوهايي كه قبل از شيردهي درجايگاه هاي بسته بودند،انجام شده است. استفاده از پنكه ،آب پاش و نيز آب سرد كافي ودر دسترس در راهروهاي خروجي سالن شيردوشي و جايگاه هاي بسته ،بسيار موثر است.
 ● تلقيح مصنوعي زمان بندي شده يا اثرات چرخه فحلي
 آيا ازدست رفتن آبستني در گاوهايي كهبراساس فحلي تلقيح مي شوند و گاوهايي كه تلقيح مصنوعي آنها در زمان خاصي است تفاوتدارد؟ در يك مطالعه نشان داده شد كه تلقيح مصنوعي زمان بندي شده باعث افزايش از دسترفتن آبستني مي شود.با اين وجود نتيجه شش مطالعه ديگر نشان داد كه ميزان از دسترفتن آبستني در گاوهايي كه با تشخيص فحلي تلقيح شدند. 1 / 5 درصد بالاتر بود. درصد ازدست رفتن آبستني در ۱۳۶۶ گاوي كه براساس تشخيص فحلي تلقيح شده بودند،به طور متوسط 12 / 7 درصد و در ۷۵۶ گاوي كه براساس برنامه زمان بندي شده تلقيح شده بودند 11 / 2 درصدبود.
 استفاده از تلقيح مصنوعي زمان بنديشده در گاوهايي كه از نظر توليد مثلي قبل از تلقيح داراي علايم فحلي و يافاقد علايم تشخيص داده شدند ،چگونه است؟ ميزان از دست رفتن آبستني در ۱۲۴۵ گاو شيريكه قبل از تلقيح علايم چرخه فعلي را داشتند 15 / 7 درصد بود. اين ميزان در ۲۱۳گاوشيري فاقد علايم 26 / 3 درصد گزارش شد. اين مطالعه نشان مي دهد اگرگاوهاي فاقدعلايم فحلي بعد از همزمان سازي فحلي و تلقيح براساس برنامه زمان بندي شده آبستنشوند،ميزان تلف شدن در انتهاي مرحله نطفه گي ،بين تشخيص هاي اول و دوم (انتهايمرحله نطفه گي يا ابتداي مرحله جنيني ) زيادتر از گاوهاي داراي چرخه فحلي است.
 ● ساير عوامل ...
 گاوهاي كه وزن بدن خود را در طول ماهاول شيردهي يا بين روزهاي ۲۸ تا ۵۶ آبستني از دست مي دهند،نرخ آبستني آنها دو تا سهبرابر كاهش مي يابد. شرايط متابوليكي گاوها همانند تغييرات در شرايط بدني ، بر بقاءنطفه و جنين تاثير مي گذارد. براساس مطالعات مختلف شواهد كمي وجود دارد كه نشان ميدهد توليد شير يك عامل خطرناك براي افزايش از دست رفتن آبستني در گاوهاي شيري است. مشكلات مربوط به زايش و انتقال كه بر سلامت گاوها تاثير مي گذارد و محيط رحمي را بهخطر مي اندازد براي بقاء جنيني مضر است. كنجاله تخم پنبه داراي گوسيپول است كه برايسلول هاي پستانداران سمي است. افزايش غلظت گوسيپول خون،كيفيت و رشد نطفه و نرخآبستني را كاهش مي دهد. گاوهايي كه جيره هاي غني از گوسيپول دريافت مي كنند،ميزانتلف شدن جنيني زياد و نرخ گيرايي كمي دارند.
 ● افزايش بقاء نطفه....


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۳۷:۰۳ توسط:پرورش گاو موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
تعمیرات خودرو - تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی -آموزش کابینت سازی آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی پرورش گاو -پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی پلان معماری - پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پرورش ماهی -پرورش ماهی پرورش ماهی -پرورش ماهی سیستم وبلاگ دهی -سیستم وبلاگدهی